نماد اعتماد الکترونیک

زبان عمومی و تخصصی ارشد

کنکور ارشد

آزمون های متفرقه


ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد علوم خاک – روزانه – سراسری 91

 

1308- مهندسی کشاورزی علوم خاک (کد گرایش 1)
دوره تحصیلی کد محل تحصیل نوع محل تحصیل نام محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه 41560 دانشگاه ارومیه 6 گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41561 دانشگاه ارومیه 5 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41562 دانشگاه ارومیه 2 گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
روزانه 41563 دانشگاه ارومیه 2 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41564 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 1 فقط زن – گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک – فاقد خوابگاه
روزانه 41565 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 4 فقط زن – گرایش شیمی و حاصلخیری خاک – فاقد خوابگاه
روزانه 41566 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2 فقط مرد – گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک – فاقد خوابگاه
روزانه 41567 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2 فقط مرد – گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – فاقد خوابگاه
روزانه 41568 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2 فقط مرد – گرایش شیمی و حاصلخیری خاک – فاقد خوابگاه
روزانه 41569 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2 فقط مرد – گرایش فیزیک و حفاظت خاک – فاقد خوابگاه
روزانه 41570 دانشگاه تبریز 4 گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
روزانه 41571 دانشگاه تبریز 5 گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41572 دانشگاه تبریز 7 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41573 دانشگاه تبریز 4 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41574 دانشگاه تربیت مدرس 5 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک – محل تحصیل دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران – کرج
روزانه 41575 دانشگاه تربیت مدرس 5 گرایش فیزیک و حفاظت خاک – محل تحصیل دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران – کرج
روزانه 41576 دانشگاه تهران 4 گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
روزانه 41577 دانشگاه تهران 4 گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
روزانه 41578 دانشگاه تهران 4 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک   – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
روزانه 41579 دانشگاه تهران 4 گرایش فزیک و حفاظت خاک – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
روزانه 41580 دانشگاه جیرفت 4
روزانه 41581 دانشگاه رازی کرمانشاه 1 فقط زن
روزانه 41582 دانشگاه رازی کرمانشاه 2 فقط مرد
روزانه 41583 دانشگاه زابل 10
روزانه 41584 دانشگاه زنجان 4 گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41585 دانشگاه زنجان 4 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41586 دانشگاه زنجان 4 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41587 دانشگاه شاهد 4 گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 41588 دانشگاه شاهد 4 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 41589 دانشگاه شاهد 2 گرایش فیزیک و حفاظت خاک – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 41590 دانشگاه شاهرود 8 محل تحصیل دانشکده کشاورزی بسطام- واقع در هفت کیلومتری شاهرود
روزانه 41591 دانشگاه شهرکرد 1 گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
روزانه 41592 دانشگاه شهرکرد 3 گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41593 دانشگاه شهرکرد 3 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41594 دانشگاه شهرکرد 5 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41595 دانشگاه شهرکرد 2 شیوه آموزش محور – گرایش   بیولوژی و بیوتکنوژی خاک
روزانه 41596 دانشگاه شهرکرد 1 شیوه آموزش محور – گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41597 دانشگاه شهرکرد 1 شیوه آموزش محور – گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41598 دانشگاه شهرکرد 2 شیوه آموزش محور – گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41599 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 2 پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41600 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 4 شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41601 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 4 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41602 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 2 گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
روزانه 41603 دانشگاه شهید چمران – اهواز 3 گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41604 دانشگاه شهید چمران – اهواز 6 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41605 دانشگاه شهید چمران – اهواز 4 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41606 دانشگاه شیراز 10
روزانه 41607 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 فقط زن – گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
روزانه 41608 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 فقط زن – گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41609 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 فقط زن – گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41610 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 فقط زن – گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41611 دانشگاه صنعتی اصفهان 5 فقط مرد – گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
روزانه 41612 دانشگاه صنعتی اصفهان 6 فقط مرد – گرایش پیدایش رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41613 دانشگاه صنعتی اصفهان 8 فقط مرد – گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41614 دانشگاه صنعتی اصفهان 7 فقط مرد – گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41615 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- مالاثانی اهواز 3 گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41616 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- مالاثانی اهواز 4 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41617 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- مالاثانی اهواز 3 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41618 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 12
روزانه 41619 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 3 گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
روزانه 41620 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1 گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41621 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 6 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41622 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 6 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41623 دانشگاه فردوسی مشهد 2 گرایش بیولوژی
روزانه 41624 دانشگاه فردوسی مشهد 2 گرایش پیدایش
روزانه 41625 دانشگاه فردوسی مشهد 5 گرایش شیمی
روزانه 41626 دانشگاه فردوسی مشهد 2 گرایش فیزیک
روزانه 41627 دانشگاه گیلان- رشت 3 گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41628 دانشگاه گیلان- رشت 3 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41629 دانشگاه گیلان- رشت 6 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41630 دانشگاه لرستان – خرم آباد 7 فقط زن
روزانه 41631 دانشگاه لرستان – خرم آباد 7 فقط مرد
روزانه 41632 دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 6 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41633 دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 4 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41634 دانشگاه ولیعصر عج- رفسنجان 3 گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
روزانه 41635 دانشگاه ولیعصر عج- رفسنجان 3 گرایش پیدایش ، رده‌بندی و ارزیابی خاک
روزانه 41636 دانشگاه ولیعصر عج- رفسنجان 8 گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
روزانه 41637 دانشگاه ولیعصر عج- رفسنجان 2 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
روزانه 41638 دانشگاه یاسوج 6
روزانه 41639 دانشگاه یزد 7


نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زبان عمومی و تخصصی ارشد

تولبار اختصاصی سایت

.

Get our toolbar!

پیگیری سفارشات: 09136808048 رد کردن